ห้องเรียนเคมีครูเปาโล

ครูผู้สอน : น.ส.สุพัตรา  ใจตั้ง

   ครูชำนาญการพิเศษ สาขา เคมี  

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง

รายงานวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1ภาคเรียนที่ 2 -2563.pdf
474296EC-D056-4820-A61E-176BD2C87563.jpeg